39.25%

Oleksandr VILKUL

37.18%

Boris FILATOV

12.56%

Zahid KRASNOV

5.06%

Maksym KURIACHY

2.12%

Anatoliy KRUPSKY

1.73%

Oleksiy CHEBERDA

1.27%

Hanna BULKAVA

0.44%

Vadym SHEBANOV

0.25%

Vladyslav SHVETS

0.14%

Yevgeniy CHEKOTYLO