54.22%

Hennadiy TRUKHANOV

25.59%

Oleksandr BOROVYK

8.59%

Eduard HURVITS

5.45%

Serhiy KIVALOV

3.17%

Svitlana FABRYKANT

1.91%

Darth VADER / Dart VEYDER

0.68%

Pavlo KYRYLENKO

0.26%

Dmytro VOLOSHENKOV

0.13%

Oleksandr BREL